دوره آموزشی پروجاب | آموزش جامع قانون کار


  • مستر کار
  • تغییرات قانون کار
  • سنوات خدمت کارگران
  • پایه سنوات و نحوه محاسبه
  • محاسبه جدید ذخیره مرخصی
  • نحوه محاسبه عیدی و پاداش
  • مستر کار
  • مشمولین قانون کار
  • پرسنل آموزشی و کارآموز
  • پرسنل درصدی و پورسانتی
  • کارگران و کارمندان ساعتی و پاره وقت
  • شناسایی پرسنل مشمول و غیر مشمول
  • مستر کار
  • نحوه تنظیم قرارداد کار
  • قرارداد پرسنل مشمول قانون کار
  • پرسنل خارج شمول قانون کار و بیمه
  • قرارداد پرسنل آموزشی
  • قرارداد آزمایشی و موقت
  • مستر کار
  • جزایم و مجازاتهای کارفرمایان
  • سفته ضمانت کارگران
  • قرارداد و رسید تسویه سفید امضا
  • اخراج غیر موجه کارگران
  • آزمایشات پزشکی و طب کار